Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świeciu informuje, iż w  dniu 29 kwietnia 2024r weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)  2024/1269 zmieniające załącznik 1 do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.


Do obszaru objętego ograniczeniami I – strefa niebieska (obszar, na którym choroba nie występuje) zostały włączone:
• Gmina Dragacz,
• Część gminy Warlubie położone na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A1,
• Część gminy Nowe położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A1.

W obrębie strefy niebieskiej:
•    przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie świń,
•    po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy,
•    nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem świnie muszą zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii.

Poza strefę niebieską w granicach Polski:
•    można przemieszczać świnie TYLKO w celu natychmiastowego uboju w specjalnie zatwierdzonej do tego celu rzeźni,
•    przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia,
•    dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:
•    muszą przebywać w gospodarstwie co najmniej 30 dni bezpośrednio przed  przemieszczeniem lub od urodzenia,
•    pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
•    zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem,
•    nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF – następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.

Warunki transportu zwierząt:
•    bezpośredni z gospodarstwa do rzeźni,
•    w przypadku transportu do rzeźni położonej poza strefą niebieską, transport  ten musi odbywać się z góry określonymi trasami przewozu,
•    środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, muszą być czyszczone i odkażane najszybciej po rozładunku, a dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażania po ostatnim przemieszczeniu zwierząt albo jego kopia muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii,
•    ponadto każdy transport musi spełniać specyficzne warunki określone przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii.