Rolnictwo

Rolnictwo

Gleby na terenie gminy uważane są za stosunkowo dobre, stąd bardzo wysoki udział użytków rolnych w strukturze zagospodarowania ziemi i bardzo małe zalesienie terenu gminy. Obszar Gminy wynosi ok. 14 196 ha z czego użytki rolne stanowią 87,0% jej powierzchni. Wg oficjalnych danych GUS – (spis rolny 2002) średnia powierzchnia indywidualnego gospodarstwa wynosi 11,23 ha. Na 1 218 gospodarstw rolnych powyżej 30 % specjalizuje się w uprawie ziemniaków, 60% w uprawie zbóż. Największy odsetek stanowią gospodarstwa rolne zaliczane do grupy obszarowej 5-15 ha, których jest ponad 40%. Gospodarstw dużych o powierzchni przekraczającej 50 ha jest w gminie o l % więcej niż średnio w województwie, co jest szansą na rozwój rolnictwa towarowego zdolnego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej, zintegrowanej z Unią Europejską. Większość gruntów rolnych znajduje się we władaniu prywatnym.

Ogólna powierzchnia terenów zmeliorowanych wynosi ok. 5 800 ha. Produkcja roślinna i pogłowie trzody chlewnej w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych jest powyżej średniej krajowej. Na terenie gminy dobrze rozwinięta jest też hodowla drobiu, zwłaszcza kur. Stosuje się powszechnie głębokościółkowy system hodowli zwierząt, stąd też problemy związane z zagospodarowaniem gnojowicy występują sporadycznie.

Gospodarka

Funkcjonujące na terenie gminy Pruszcz podmioty gospodarcze, w ilości ok. 400, w większości mają charakter usługowy, produkcyjny lub przetwórczy. Wyróżnikiem gminy są nowoczesne zakłady przetwórstwa mięsnego – producenci smacznych wędlin, których produkty cieszą się dobrą marką nie tylko na terenie gminy Pruszcz, ale również na obszarze całego kraju. Obszar gminy Pruszcz to także miejsce prowadzenia szeroko zakrojonej działalności przez firmy będące producentami kotłów centralnego ogrzewania i automatycznych podajników paliwa oraz wsadu do tych kotłów w postaci surowca, stanowiącego alternatywne źródło energii, jakim są np. brykiety ze słomy. Dzięki produktom tych firm w większości kotłowni obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy rozwiązano problem nadmiernych kosztów finansowych, związanych z stosowaniem tradycyjnego sposobu ogrzewania. Modernizacja tych obiektów polegała bowiem na zamontowaniu automatycznych podajników paliwa do istniejących kotłów centralnego ogrzewania i zastąpienie węgla jako czynnika grzewczego biomasą w postaci brykietów ze słomy produkowanych przez miejscowych wytwórców. Prężnie działające podmioty na terenie gminy Pruszcz to również firmy posiadające zezwolenie na utylizację i demontaż eternitu, co jest szczególnie istotne, ponieważ do 2032 roku ten rodzaj pokrycia dachowego musi zostać usunięty z polskich dachów.

Gospodarka

Gmina Pruszcz stwarza korzystne warunki potencjalnym inwestorom. Przede wszystkim na uwagę zasługuje 100% wskaźnik zwodociągowania gminy. Nowe przyłącza są realizowane na bieżąco. Czynna sieć wodociągowa liczy blisko 260 km, a ilość odbiorców kształtuje się na poziomie 2120 gospodarstw domowych. Gmina posiada rozwiązany problem gospodarki wodno – ściekowej w obrębie zwartej zabudowy mieszkaniowej i intensywnej działalności produkcyjnej we wsi Pruszcz. Z ok. 250 szt. przyłączy kanalizacyjnych poprzez ponad 7 km kilometrową kanalizację grawitacyjną i tłoczną przy wykorzystaniu 2 przepompowni, ścieki dostarczane są do gminnej oczyszczalni ścieków w Pruszczu.

Dostępność komunikacyjna zapewniona jest przez drogę krajową Nr 5 (projektowaną trasę szybkiego ruchu S5), łączącą Dolny Śląsk z Trójmiastem, jedną drogę wojewódzką Zbrachlin – Borówno oraz rozbudowaną sieć 18 dróg powiatowych i 43 dróg gminnych. Odległość od siedziby gminy, Pruszcza do Bydgoszczy i Torunia (stolic województwa kujawsko-pomorskiego)) wynosi odpowiednio ok. 35 i 70 km, do Świecia (siedziby władz powiatowych) wynosi ok. 24 km, do Gdańska (stolicy województwa pomorskiego) wynosi ok. 165 km, a do Portu Lotniczego w Bydgoszczy ok. 40 km. Na terenie wsi Pruszcz znajduje się blisko 120 ha terenów przeznaczonych docelowo na inwestycje w zakresie działalności gospodarczej, tj. przetwórstwo rolno – spożywcze, usługi, jak również budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. W 2009r. zostały ukończone prace związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tego terenu, który stworzył m.in. możliwości zabudowy jednorodzinnej w bardzo atrakcyjnej części wsi Pruszcz (centrum wsi, bliskość dworca kolejowego). Na XLIV Sesji Rady Gminy Pruszcz, na mocy uchwały Nr XLIV/305/2009, przyjęty został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężna, Północna, Polna, Równa, Witosa, Pocztowa, Dworcowa oraz w rejonie terenów kolejowych w miejscowości Pruszcz. Oznacza to zielone światło dla potencjalnych inwestorów, zainteresowanych realizacją przedsięwzięć z zakresu budownictwa mieszkaniowego bądź działalności produkcyjnej. Drugim ważnym potencjalnie miejscem sprzyjającym rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy Pruszcz, jest obszar położony we wsi Parlin, przylegający bezpośrednio do linii kolejowej znaczenia państwowego Tczew – Bydgoszcz – Inowrocław – Chorzów.