Wizualizacja przedszkola


Projekt „Budowa budynku wychowania przedszkolnego w Pruszczu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu FEKP.06 Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców.
Działanie FEKP.06.01 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną BydOF-IP
Cel szczegółowy EFRR.CP4.II - Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Grafika tytułowa

W ramach programu Maluch+ 2022-2029 na terenie naszej Gminy zostanie utworzonych 30 miejsc opieki dla dzieci w Klubie Dziecięcym „Mili-Mali”.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, jesteśmy w stanie pomóc rodzicom w pogodzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi i opieką nad dziećmi. Biorąc pod uwagę pęd życia jaki towarzyszy rozwijającemu się społeczeństwu, od dawna zauważamy konieczność wsparcia naszych mieszkańców w tym zakresie. Poprzez utworzenie klubu dziecięcego, chcemy umożliwić rodzicom realizację potrzeby macierzyństwa, tacierzyństwa i rozwoju zawodowego.

Przygoda z nauką


Gmina Pruszcz realizuje projekt „PRZYGODA Z NAUKĄ", który obejmuje 4 szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz. Projekt jest skierowany do uczniów i uczennic oraz nauczycieli i nauczycielek. Celem wsparcia jest rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów i uczennic oraz zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt zakłada jakościowy rozwój usług edukacyjnych świadczonych na rzecz mieszkańców i osiągnięcie w okresie od 01.04.2020 r. do 30.06.2022 r. następujących efektów:

Zdalna Szkoła

Gmina Pruszcz otrzymała dofinansowanie w ramach Programu „Zdalna szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, na zakup sprzętu komputerowego, który zostanie wykorzystany na potrzeby zdalnej nauki. Nasz samorząd otrzymał wsparcie w kwocie 74 992,01 zł.
Przyznane środki finansowe w całości pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”