Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz niski stopień przestępczości są jednym z czynników świadczących o jej rozwoju i atrakcyjności, często też są jednym z aspektów atrakcyjności inwestycyjnej. Do zadań gminy należy zapewnienie mieszkańcom warunków do bezpiecznego życia poprzez realizację działań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
Bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy Pruszcz zapewnia Policja, Ochotnicza Straż Pożarna oraz Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego