Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy w Pruszczu - wykaz numerów telefonów z podziałem na referaty

Burmistrz Miasta i Gminy
Zastępca Burmistrza
Punkt informacyjno-podawczy
Referat Organizacyjny
Biuro Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Biuro Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Pion Ochrony
Promocja, współpraca z NGO
Polityka społeczna, zdrowie
Skarbnik
Biuro Podatków i Opłat
Biuro Księgowości Budżetowej
Gminne Centrum Oświaty
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ksiegowość GOPS
Pracownicy socjalni
Asystent Rodziny
Świadczenia Rodzinne- GOPS