Gmina Pruszcz w 2022 roku zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  na  dofinansowanie  przedsięwzięcia pn. „Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Pruszcz”.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem pielęgnacja pomników przyrody została wykonana na 20 szt. drzew dębów szypułkowych wchodzących w skład alei dębów szypułkowych w Łowinku.


Koszt przedsięwzięcia wyniósł 19 440,00 zł w tym dotacja z WFOŚiGW w kwocie 15 552,00 zł, natomiast udział Gminy Pruszcz: 3 888,00 zł.