Grafika tytułowa

Projekt "Strategii Rozwoju Gminy Pruszcz na lata 2023-2030" - wersja po konsultacjach i ewaluacji


Raport z ewaluacji Strategii


Ogłoszenie wyników konsultacji projektu "Strategii Rozwoju Gminy Pruszcz na lata 2023-2030"


Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko z dnia 25 maja 2023 r.

Zarządzenie Nr 764/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz z dnia 7 kwietnia 2023 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Pruszcz na lata 2023-2030”

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Pruszcz na lata 2023-2030

Ankieta - formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Pruszcz na lata 2023-2030

Zarządzenie Nr 763/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej w przedmiocie „Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Pruszcz” przygotowanej na potrzeby projektu „Strategii Rozwoju Gminy Pruszcz na lata 2023- 2030”


 Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Pruszcz.

UCHWAŁA NR LIII/485/23 RADY MIEJSKIEJ PRUSZCZ z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Pruszcz w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Pruszcz na lata 2023 -2030”

Formularz ankiety

UCHWAŁA NR XLV/423/22 RADY MIEJSKIEJ PRUSZCZ z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Pruszcz na lata 2023-2030

Konsultacje społeczne

Zapraszamy do konsultacji  projektu dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pruszcz na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029.

Termin konsultacji 21.01.2021 r. - 21.02.2021 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz z 20.01.2021 r. o konsultacjach społecznych (PDF, scan z podpisem, 361 KB)


Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pruszcz na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 (PDF, 1,64 MB)

Konsultacje społeczne

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRUSZCZ z dnia 24 września  2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Grabówko i Rudki w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych Gminy Pruszcz poprzez odłączenie osady Trępel z sołectwa Rudki i włączenie do sołectwa Grabówko.

Na podstawie UCHWAŁY NR XXV/219/20 RADY GMINY PRUSZCZ z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic sołectw oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami ogłasza się,  co następuje:

§ 1. W terminie  od dnia 24 września 2020r. do dnia15 października 2020r. zostaną przeprowadzone konsultacje z  mieszkańcami sołectw Grabówko i Rudki   w sprawie granic jednostek pomocniczych Gminy Pruszcz poprzez odłączenie osady Trępel z sołectwa Rudki  i włączenie do sołectwa Grabówko.

Czy jest Pan/Pani za wystąpieniem  z wnioskiem o nadanie  praw miejskich miejscowości Pruszcz?

Drodzy Mieszkańcy, zdecydujmy wspólnie.
Podjęliśmy się bardzo trudnego wyzwania uzyskania praw miejskich dla Pruszcza.  Nie oznacza to, że je otrzymamy. Proszę aby każdy podszedł do tego tematu merytorycznie ponieważ może to zaważyć na tempie rozwoju całej Gminy Pruszcz.  

W  dniach  od  1 września  do 15 października  zostaną  przeprowadzone KONSULTACJE  z  mieszkańcami   Gminy   Pruszcz  w   sprawie   nadania   praw   miejskich   miejscowości Pruszcz.