Konsultacje Programu współpracy na 2024 rok. Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu programu współpracy Gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Ogłoszenie konsultacji (pdf 5,03 kB scan)

Ogłoszenie konsultacji Programu Współpracy z NGO na 2024 (pdf, 224 kB )

Formularz konsultacyjny (docx, 14 kB)

UCHWAŁA NR LX/554/23 RADY MIEJSKIEJ PRUSZCZ z dnia 26 października 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pruszcz na 2024 rok