Zapraszamy do udziału w otwartych konkursach ofert na wsparcie  zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.