W roku 2020 gmina przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych realizuje inwestycje pod nazwą „Budowa drogi gminnej nr 031115C ulica Powstańców Wielkopolskich w Serocku w km. 0+000 do km 0+922 o długości 0,92 km.
Całkowita wartość zadania to 566 652,70 zł, a kwota udzielonego dofinansowania z FDS wynosi  349 164,00  zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 208 189,00 zł.

Projekt objął budowę:
- jezdni o szer. 4,0  m,
- poboczy gruntowych o nawierzchni z kruszywa łamanego,
- przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową 1265C.

Dodatkowo inwestycja obejmuje:
- oznakowanie pionowe,
- odwodnienie drogi w formie rowów przydrożnych,
- zabezpieczenie rurami ochronnymi istniejących kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
- regulacje istniejących zaworów i studni.


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA


Zadanie pod nazwą „Budowa drogi gminnej nr 031115C ulica Powstańców Wielkopolskich w Serocku w km. 0+000 do km 0+922 o długości 0,92 km.” zrealizowano w 2020 roku przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przy współudziale Gminy Pruszcz.